over ons

Mescidi Aksa Moskee

De Islamitische Stichting Nederland (ISN) is in 1982 opgericht. ISN heeft ten doel het in de breedste zin, voorzien in de godsdienstige behoeften van de islamitische gemeenschap in Den Haag. De activiteiten bestaan uit godsdienstige dienstverlening binnen en buiten de moskee, zoals het verzorgen van Koranlessen, godsdienstonderwijs, dienstverlening met betrekking tot de Ramadan, de bedevaart naar Mekka (hadj), religieuze offers, uitvaart, onderwijsactiviteiten en culturele activiteiten voor specifieke doelgroepen als vrouwen en jongeren en de organisatie van sportevenementen e.d.

Doelstellingen van isn

• Het in stand houden en creëren van mogelijkheden voor de in Nederland verblijvende moslims om te kunnen voldoen aan hun godsdienstige plichten;
• Het bevorderen van het welzijnsklimaat van de Turks-Islamitische gemeenschap in Nederland;
• Het bevorderen van de mogelijkheden tot geestelijke ontplooiing van de in Nederland verblijvende moslims.
Beleidsplan (hoofdlijnen)
In het beleidsplan 2019-2025 zijn de doelstellingen zoals die hierboven beschreven staan nader uitgewerkt. Het hoofddoel is het bevorderen van godsdienstige, culturele, sociale en maatschappelijke belangen van moslims en het verstrekken van informatie over de Islam teneinde een objectieve beeldvorming in de samenleving te realiseren.
Het beleidsplan is gefocust op het continueren van de activiteiten om de doelstellingen zoals die hierboven en in de statuten staan beschreven uit te voeren.

 

In hoofdlijnen zijn dit:

 1. Het organiseren van religieuze activiteiten in moskeeën;
 2. Het vieren van nationale en religieuze feestdagen;
 3. Het aannemen van gelden t.b.v. offers;
 4. Het verstrekken van studiebeurzen;
 5. Het organiseren van hulpacties voor wezen, vluchtelingen, daklozen en behoeftigen;
 6. Het organiseren van open dagen;
 7. Het verstrekken van voorlichting op religieus gebied aan de in Nederland verblijvende moslims;
 8. Het verlenen van culturele en sociale dienstverlening en het bieden van hulp aan in Nederland wonende moslims;
 9. Het verstrekken van voorlichting en het bieden van hulp aan mensen, die willen toetreden tot het islamitische geloof;
 10. Het verzorgen van radio- en televisie-uitzendingen (al dan niet in samenwerking met omroeporganisaties), publiceren van boeken en online content om mensen kennis te laten maken met het islamitische geloof;
 11. Het in samenwerking met Nederlandse kerken en andere religieuze groeperingen ontplooien van activiteiten gericht op het doel van de stichting;
 12. Het ontplooien van de noodzakelijke activiteiten in Nederland en in Saoedi-Arabië welke verband houden met de bedevaart;
 13. Het treffen van noodzakelijke maatregelen voor het overbrengen van de stoffelijke overschotten van in Nederland overleden moslims naar hun vaderland;
 14. Het stimuleren en coördineren van het onderwijs in het islamitische geloof;
 15. Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot het islamitische geloof;
 16. Het scholen van geloofsbedienaren en aanbieden van deskundigheidsbevordering aan vrijwilligers;
 17. Het verzorgen van Koran- en taallessen;
 18. Het doen vertalen van boeken op het gebied van de koranwetenschap, andere islamitische wetenschappen en islamitische kunst; het (doen) drukken en (doen) uitgeven van deze boeken, het openen en in stand houden van bibliotheken.
Beloningsbeleid van het bestuur
Bestuursleden van ISN genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. Bestuurders kunnen enkel de ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten declareren.

Raad van bestuur

Voorzitter/Başkan

Muammer Demirci

Vicevoorzitter/Başkan Yard.

Ahmet Senturk

Secretaris/Sekreter

Serdar Senturk

Penningmeester/Muhasebe

Sercan Yilmaz

Kassa/Vezne

Ali Korkut

Lid/Üye

Suleyman BALKAŞ

Lid/Üye

Engin

Lid/Üye

 

Lid/Üye

 

Word maandelijks donateur

Draag bij aan onze gemeenschap en help ons bij het versterken van de moslimsamenleving in Den Haag.